vedtægter

Vedtægter for BØNNERUP STRAND Strandjagt & Lystfiskerforening

 

 

§ 1. Navn

Stk. 1

Foreningens navn er BØNNERUP STRAND Strandjagt & Lystfiskerforening, stiftende generalforsamling den 30. nov. 1999.

Stk. 2

Dens hjemsted er Bønnerup Strand.

Stk. 3

Dens formål er at dyrke og udbrede kendskabet til strandjagt og lystfiskeri, at arbejde for gensidig sikkerhed og hjælpsomhed på havet, at tilvejebringe de bedste forhold for et socialt klubliv, eventuelt i samarbejde med havnens øvrige klubber samt dyrke kammeratskabet, så alle kan få en positiv oplevelse.

§ 2. Tilslutning

Stk. 1

Foreningen skal være tilsluttet de for foreningen nødvendige relevante organisationer.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1

Som medlem kan optages alle personer, der ønsker det.

Stk. 2

Der findes 2 former for medlemskab: juniorer og seniorer.

Stk. 3

Den kontingentmæssige aldersgrænse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 4

Indmeldelse sker til foreningens bestyrelse. Indmeldelse er gældende for hele sæsonen.

Stk. 5

Når et medlem forlader klubben har vedkommende ingen krav på klubben eller dens midler.

Stk. 6

Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren og kan kun ske, når der ikke foreligger kontingentrestance. Er kontingentet ikke betalt rettidigt foreligger der automatisk udmeldelse.

§ 4. Kontingent

Stk. 1

Kontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Stk. 1

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal, og indvarsles med 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden.

Stk. 2

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.

Formandens beretning.

Godkendelse af regnskab.

Indkomne forslag.

Valg:

2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).

3 bestyrelsesmedlemmer (lige år).

Suppleant (hvert år).

Revisor (hvert år).

Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig ønske herom til formanden med angivelse af dagsorden.

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne.

§ 8. Afstemningsregler.

Stk. 1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange, der har givet møde. Her undtaget det i stk. 4 nævnte forhold.

Stk. 2

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal af de fremmødte seniorer. Dette gælder også vedtægtsændringer. Herfra dog undtaget det i stk. 4 nævnte forhold. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3

Såfremt der fremkommer ønske herom, foretages afstemning skriftligt.

Stk. 4

Opløsning af foreningen kræver 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

§ 9. Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 personer:

Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem, der konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Stk. 2

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, dog kan de enkelte interesseområder varetages af hver sin udvalgsformand og det af denne nedsatte udvalg. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender.

Stk. 3

Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 4

Bestyrelsen kan udpege repræsentanter til andre organisationer.

Stk. 5

Bestyrelsen indkalder til møde, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødte.

Stk. 7

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 8

Næstformanden er stedfortræder for formanden under dennes fravær.

Stk. 9

For hvert bestyrelsesmøde udarbejdes der et beslutningsreferat, som tilgår suppleanten.

Stk. 10

Kassereren fører regnskab og forelægger det på generalforsamlingen.

Stk. 11

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 12

Kassereren har fuldmagt til at hæve på foreningens konti.

Stk. 13

Arbejdet i foreningen er ulønnet.

Stk. 14

Foreningen tegnes af bestyrelsen eller et på generalforsamlingen nedsat forretningsudvalg.

Stk. 15

Bestyrelsen udpeger en person blandt medlemmerne, der udtaler sig til pressen og ligeledes er person, der står for kontakten til de i § 2 nævnte organisationer.

§ 10. Foreningens ophør.

Stk. 1

Klubben kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt generalforsamling under henvisning til § 8 stk. 4.

Stk. 2

Ved opløsning træffer den ekstraordinære generalforsamling bestemmelse om anvendelse af klubbens midler. Anvendelse kan dog kun ske til fordel for almenvældet i Bønnerup Strand, som er foreningens hjemsted.

Stk. 3

Såfremt der ikke efter stk. 1 er mødt 2/3 af foreningens medlemmer frem, kan opløsning ske ved urafstemning blandt klubbens medlemmer, og nu ved simpelt flertal.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. November 1999.

med ændring af pkt. 6 stk. 3 og pkt. 9 stk. 1 om at bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen, vedtaget ved gerneralforsamling, den 14. marts 2009.

 

Din Jagt og Fiskeklub i Bønnerup